اخبار > سامانه جامع رسیدگی به شکایات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


سامانه جامع رسیدگی به شکایات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

همه مردم شریف ایران در صورت داشتن شکایت از این اداره کل یا سایر دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه می توانند در سامانه جامع رسیدگی به شکایات وزارت به آدرس
zrm.mcls.gov.ir
مراجعه نمایند.


خروج