اخبار > اطلاعیه تمدید گواهینامه


اطلاعیه تمدید گواهینامه

حسب توافق با سازمان محترم تامین اجتماعی اعتبار پروانه های مهارتی حرفه های مربوط به کارگران ساختمانی و قالیبافی و صنایع دستی تا پایان خردادماه در سیستم تامین اجتماعی تمدید شد.


خروج