معاونت اداری و پشتیبانی

معاون اداری و پشتیبانی : اسماء کریمی

شماره تلفن مستقیم : 37384961 - 071

شماره تلفن داخلی : 208