مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 1 شیراز - شهید جعفری- برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 شیراز - مرکز تخصصی برق و الکترونیک خلیج فارس - برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 شیراز - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 4 شیراز - تکنولوژی اطلاعات- برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 5 جهرم - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 کازرون - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 7 آباده - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 8 لارستان - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 9 اقلید - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 10 استهبان - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 11 مرودشت - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 12 فسا - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 13 فیروزآباد - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 14 لامرد - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 15 نی ریز - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 16 داراب - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 17 خرامه- برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 18 ممسنی - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 19 قیروکارزین - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 20 خرمبید - برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 21 ارسنجان - برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 22 پاسارگاد - برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 23 رستم - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 24 بوانات- برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 25 زرین دشت- برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 26 سپیدان - برادران و خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 27 شهرک صنعتی شیراز - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 28 فیروزآباد - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 29 خنج - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 30 ممسنی - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 33 فراشبند - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 35 سروستان - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 36 مرودشت - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 37 جهرم - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 38 فسا - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 39 لارستان- خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 41 اسنهبان - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 43 نی ریز- خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 45 اقلید - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 47 بالاده - برادران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 51 آباده - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 52 داراب - خواهران

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 55 قائمیه - برادران و خواهران