بیانیه توافق سطح خدمات

توافق نامه سطح خدمات

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد . این اداره کل وظیفه ارائه 14 خدمت و زیر خدمت را دارد.

شناسنامه خدمات ما

برای دریافت خدمات ما به میزخدمت الکترونیک مراجعه نمایید.

برای هر خدمت شرایط دریافت خدمت، قوانین و مقررات،مدارک لازم، دریافت پیشنهادات و شکایات قابل انجام است.

میز خدمت الکترونیک