پیشنهاد،انتقاد و شکایت

ارتباط مستقیم با واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس : تلفن 37360080

ارتباط با دفتر حراست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس : تلفن 37384461 - دورنگار : 37390810 - پست الکترونیک:herasatftvto@chmail.ir

دفتر حراست اداره کل و رابطین حراست در مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر استان آماده دریافت پیشنهاد،تقدیر،انتقاد،شکایت و سایر اخبار شما می باشند.

ارتباط الکترونیکی:  شهروند الکترونیک