دستورالعمل های آزمون

دستورالعمل های جاری در خصوص نحوه اجرای سنجش و ارزشیابی مهارت را در زیر مشاهده کنید:

   دانلود : نحوه تعیین صلاحیت حرفه ای معرفی شدگان اصناف و اتحادیه ها           حجم فایل 220 KB
   دانلود : فلوچارت فرآیند صدور گواهینامه با کد استاندارد جدید           حجم فایل 248 KB
   دانلود : فرایند ثبت نام در آزمونهای تفاهمنامه و صنعت ساختمان           حجم فایل 293 KB
   دانلود : فرآیند اجرای ثبت نام الکترونیکی متقاضیان آزمون ادواری           حجم فایل 768 KB
   دانلود : ضوابط و جدول تخلفات شرکت کنندگان در آزمون           حجم فایل 283 KB
   دانلود : شرح وظایف پرسنل اداره سنجش استان فارس           حجم فایل 361 KB
   دانلود : فاصله گذاری           حجم فایل 49 KB
   دانلود : کلیات و اصول اجرایی نسخه نهایی           حجم فایل 420 KB
   دانلود : فرایندهای اجرایی آزمون کارآموزان سازمان آموزش و پرورش استثنایی           حجم فایل 458 KB
   دانلود : دستورالعمل فاصله گذاری اجتماعی           حجم فایل 66 KB
   دانلود : دستورالعمل نحوه ی اجرای آزمونهای پروژه محور           حجم فایل 95 KB
   دانلود : دستورالعمل معاونت محترم سازمان در خصوص آزمون ادواری           حجم فایل 38 KB
   دانلود : دستورالعمل صدور تايیديه اصالت گواهي نامه           حجم فایل 604 KB
   دانلود : دستورالعمل شرح وظایف عوامل آزمونی استان ها           حجم فایل 775 KB
   دانلود : دستورالعمل تمدید و صدور گواهینامه المثنی           حجم فایل 374 KB
   دانلود : دستورالعمل و راهنمای برگزاری آزمونهای ادواری سربازان وظیفه           حجم فایل 64 KB
   دانلود : دستورالعمل و راهنمای برگزاری آزمونهای الکترونیکی           حجم فایل 363 KB
   دانلود : دستورالعمل نحوه ی ارزشیابی استانداردهای ویژه افراد با نیازهای خاص           حجم فایل 106 KB
   دانلود : دستورالعمل تشکیل قطبهای اجرایی غنی سازی بانک سوال ملی           حجم فایل 1008 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرای آزمونها با مشارکت آموزشگاههای آزاد و تشکل های مربوطه           حجم فایل 186 KB
   دانلود : دستور العمل جابجایی آزمون شوندگان در فرآیند ارزشیابی           حجم فایل 2565 KB
   دانلود : دستورالعمل آزمون پروژه محور           حجم فایل 1595 KB
   دانلود : جدول تطبیق مجموعه هشتم کاردانش با استانداردهای آموزشی سازمان           حجم فایل 337 KB
   دانلود : ابلاغ نحوه اجرای آزمون های پروژه محور صنعت ساختمان           حجم فایل 60 KB