فناوری اطلاعات

مسئول واحد:مهدی فرهادی

شماره تلفن مستقیم:37382638- 071

شماره تلفن داخلی:300