اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی : بهادر کریمی

شماره تلفن مستقیم : 37387933 - 071

شماره تلفن داخلی : 202