اداره امور عمومی و پشتیبانی

رئیس اداره : مهدی دهقانی

شماره تلفن مستقیم : 37365701 - 071

شماره تلفن داخلی : 250

ارتباط الکترونیکی : شهروند الکترونیک