اداره امور مالی

رئیس اداره امور مالی : رضا خلیلی

شماره تلفن مستقیم : 37388260 - 071

شماره تلفن داخلی : 260

ارتباط الکترونیکی : شهروند الکترونیک