موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی
کارکنان اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی
مسئولیت نام و نام خانوادگی شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی ارتباط الکترونیکی
رئیس اداره علی عاطفی 37390845 100 شهروند الکترونیک
معاون اداره
 شجاع الدین موذن پور
37380500
110
 
 کارشناس سرکار خانم مجدالدین
37380500
109
 
 کارشناس  سرکار خانم حقیقی
37380500
105
 
کارشناس
سرکار خانم جلیل زاده
37380500
108
 
کارشناس
سرکار خانم گرجیان
 37380500 113
 
کارشناس
سرکار خانم اسفندیاری
37380500
112
 
کارشناس
سرکار خانم قدرت پور
37380500
114
 
کارشناس سرکار خانم دبیری 37380500 115  
کارشناس سرکار خانم کریمی 37380500 115  
کارشناس علیرضا حسنی 37380500 115