معاونت آموزش،پژوهش و برنامه ریزی

معاون فنی و آموزشی:شریف رنجبر

شماره تلفن مستقیم:37367051-071

شماره تلفن داخلی : 200

ارتباط الکترونیک : شهروند الکترونیک