شهریه ها
شهریه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای
   دانلود : شهریه_1401.pdf           حجم فایل 486 KB
   دانلود : شهریه 1400.pdf           حجم فایل 505 KB
   دانلود : شهریه دوره های آموزشی در سال 1399           حجم فایل 648 KB
   دانلود : فایل شهریه دوره های آموزشی سال 1397           حجم فایل 1306 KB