ارتباط با ما

آدرس: شیراز - بلوار سیبویه - روبروی بیمارستان خیریه قلب الزهرا(س) - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

تلفن گویا: 071-37380500

پست الکترونیک: fars@irantvto.ir

ارتباط الکترونیکی:  شهروند الکترونیک

حوزه اداره/واحد مشخصات سمت شماره مستقیم شماره داخلی
مدیریت - حشمت کوشکی مدیر کل 37385134 308
مدیریت - احسان ایزدی رئیس حوزه مدیریت اداره کل 37390855 311
مدیریت - مسلم ایزدی معاون برنامه ریزی 37388080 310
مدیریت روابط عمومی مهدی حاصلی مسئول روابط عمومی - 312
مدیریت دفتر حقوقی پیمان تمنا کارشناس حقوقی - 302
مدیریت دفتر حقوقی حسن فاطمی فر کارشناس حقوقی - 315
مدیریت فناوری اطلاعات مهدی فرهادی مسئول 37382638 300
مدیریت فناوری اطلاعات وحید محمدی کارشناس - 300
مدیریت دفتر فنی قاسم جعفری مسئول 37388815 304
مدیریت دفتر فنی پیمان خازن کارشناس - 305
معاونت فنی و آموزشی - شریف رنجبر معاون فنی و آموزشی 37367051 200
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش مهدی افخم رئیس اداره 37360078 209
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش بهادر کریمی معاون اداره 37387933 202
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش سید مسعود موسوی کارشناس آموزش در صنایع 37367050 203
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش محمدرضا زاهدی کارشناس   204
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش سیدمهدی حمزوی کارشناس   205
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش رضا رضایی کارشناس   206
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش عطا برومند کارشناس   210
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش آدین حسین پور کارشناس   211
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش عبدالعلی کریمی کارشناس   212
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد علی عاطفی رئیس اداره 37390845 100
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد شجاع الدین موذن پور معاون اداره   110
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم حقیقی کارشناس   104
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم جلیل زاده کارشناس   105
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم مجدالدین کارشناس   109
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم اسفندیاری کارشناس   112
معاونت اداری و پشتیبانی - مجید زارعی معاون اداری و پشتیبانی 37384961 208
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی مهدی دهقانی رئیس اداره 37365701 250
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمد فارغی کارشناس امور اداری   251
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم دوکوهکی کارشناس - 252
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم جعفری کارشناس - 253
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم کشاورز کارشناس آمار   254
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم سلطانی کارشناس   255
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم کوه گیلوزاده کارشناس   256
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم حسابی کارشناس   257
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمد مرادی کارپرداز   271
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم راحمی مسئول دبیرخانه   101
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم محمدی متصدی دبیرخانه   102
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم جلیل زاده متصدی دبیرخانه   103
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم گل محمدی ماشین نویسی   106
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی عبدالعظیم محیط مسئول بایگانی   111
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم طرق کارشناس   259
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمد یحیایی مسئول نقلیه 37365703 401
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور مالی رضا خلیلی رئیس اداره 37388260 260
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور مالی علی باذل امین اموال   262
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی پژمان سلیمانی کارشناس   263
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم وحید متصدی بایگانی   264
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم جاویدی کارشناس   265
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم خلیفه کارشناس   266
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم جلالی کارشناس   267
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم کارگر کارشناس   268
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی آرش محمدی کارشناس   270
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت رئیس اداره علیرضا لطفی  37384962 150
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت معاون اداره افراسیاب زارعی 37365702 156
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس صفر اسکندری   155
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس عبدالرضا رنجبر   154
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم قشقایی   151
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم سعیدی زاده   152
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم آزادی   153
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم بیانی   161
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم صالحی 37387131 162

امتیازدهی