ارتباط با ما

آدرس: شیراز - بلوار سیبویه - روبروی بیمارستان خیریه قلب الزهرا(س) - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

تلفن گویا: 071-37380500

پست الکترونیک: fars@irantvto.ir

ارتباط الکترونیکی:  شهروند الکترونیک

حوزه اداره/واحد مشخصات سمت شماره مستقیم شماره داخلی
مدیریت - رهام کیائی مدیر کل 37385134 308
مدیریت - احسان ایزدی رئیس حوزه مدیریت اداره کل 37390855 311
مدیریت - مسلم ایزدی معاون برنامه ریزی 37388080 310
مدیریت روابط عمومی خانم هوشیار مسئول روابط عمومی - 312
مدیریت دفتر حراست اردشیر بهزادی مسئول حراست 37384461 307
مدیریت دفتر حراست خانم هنرور کارشناس - 316
مدیریت دفتر حقوقی پیمان تمنا کارشناس حقوقی - 302
مدیریت دفتر حقوقی حسن فاطمی فر کارشناس حقوقی - 315
مدیریت فناوری اطلاعات مهدی فرهادی مسئول 37382638 300
مدیریت فناوری اطلاعات وحید محمدی کارشناس - 300
مدیریت دفتر فنی پیمان خازن مسئول 37388815 304
مدیریت دفتر فنی رسول نوروزی کارشناس 304
مدیریت دفتر فنی مجید مختاری کارشناس 304
مدیریت دفتر فنی بابک محمدی کارشناس 304
معاونت فنی و آموزشی - شریف رنجبر معاون فنی و آموزشی 37367051 200
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش بهادر کریمی رئیس اداره 37387933 202
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش سید مسعود موسوی کارشناس آموزش در صنایع 37367050 203
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش محمدرضا زاهدی کارشناس   204
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش سیدمهدی حمزوی کارشناس   205
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش رضا رضایی کارشناس   206
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش عطا برومند کارشناس   210
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش آدین حسین پور کارشناس   211
معاونت فنی و آموزشی اداره آموزش و پژوهش عبدالعلی کریمی کارشناس   212
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد علی عاطفی رئیس اداره 37390845 100
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد شجاع الدین موذن پور معاون اداره   110
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم حقیقی کارشناس   104
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم جلیل زاده کارشناس   105
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم مجدالدین کارشناس   109
معاونت فنی و آموزشی اداره موسسات کارآموزی آزاد خانم اسفندیاری کارشناس   112
معاونت اداری و پشتیبانی - خانم کریمی معاون اداری و پشتیبانی 37384961 208
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی مهدی دهقانی رئیس اداره 37365701 250
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمد فارغی کارشناس امور اداری   251
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم دوکوهکی کارشناس - 252
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم جعفری کارشناس - 253
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم کشاورز کارشناس آمار   254
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم سلطانی کارشناس   255
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم کوه گیلوزاده کارشناس   256
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم طرق کارشناس رفاهیات   257
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمد مرادی کارپرداز   271
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم راحمی مسئول دبیرخانه   102
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم محمدی متصدی دبیرخانه   103
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمدرضا زاهدی متصدی دبیرخانه   103
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی خانم گل محمدی ماشین نویسی   106
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی عبدالعظیم محیط مسئول بایگانی   111
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور عمومی و پشتیبانی محمد یحیایی مسئول نقلیه 37365703 401
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور مالی رضا خلیلی رئیس اداره 37388260 260
معاونت اداری و پشتیبانی اداره امور مالی علی باذل امین اموال   262
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی پژمان سلیمانی کارشناس   263
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم وحید متصدی بایگانی   264
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم جاویدی کارشناس   265
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم خلیفه کارشناس   266
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم جلالی کارشناس   267
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی خانم کارگر کارشناس   268
معاونت اداری و پشتیبانی  اداره امور مالی آرش محمدی کارشناس   270
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت رئیس اداره علیرضا لطفی  37384962 150
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت معاون اداره افراسیاب زارعی 37365702 156
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس صفر اسکندری   155
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس عبدالرضا رنجبر   154
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم قشقایی   151
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم سعیدی زاده   152
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم آزادی   153
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم بیانی   161
 سنجش و ارزشیابی مهارت اداره سنجش و ارزشیابی مهارت کارشناس خانم صالحی 37387131 162

 

امتیازدهی