نظر سنجی از ارباب رجوع
 

 نظر سنجی از ارباب رجوع
 واحد مراجعه شده :
 راهنمایی لازم به صورت دقیق به شما ارائه شده است :بله
تا حدودی
خیر
 نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است :بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
 نام فرد / افرادی که همکاری مناسب با شما داشته اند :
 نام فرد/افرادی که برخورد نامناسب با شما داشته اند؟ :
 آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است :بله
خیر
 اگر درخواست خلاف مقررات از شما شده است ذکر کنید :
 لطفا پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید :
 در صورت تمایل مشخصات و تلفن خود را بنویسید :