اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
فرمهای مورد نیاز

فرم های مورد استفاده آموزشگاههای آزاد

   دانلود : فرم_درخواست_نام.pdf           حجم فایل 53 KB
   دانلود : نمون برگ شماره 3 - فرم تعهد نامه محضری موسس           حجم فایل 62 KB
   دانلود : جدول_امتیازات__نسخه_2.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود : جزوه اموزشی توانایی کسب و کار متقاضیان تاسیس           حجم فایل 1564 KB
   دانلود : فرم خام خود اظهاری متقاضیان تاسیس آموزشگاه           حجم فایل 16 KB
   دانلود : فرمهای اقرارنامه و درخواست تأسیس آموزشگاه آزاد           حجم فایل 152 KB
   دانلود : فرم خام معرفی نامه           حجم فایل 66 KB
   دانلود : فرم خام سابقه صنفی           حجم فایل 63 KB
   دانلود : فرم_مکان.pdf           حجم فایل 1725 KB
   دانلود : فرم_تجهیزات.pdf           حجم فایل 95 KB
   دانلود : قراردادکاراموزی_آموزشگاههای_آزاد_فارس.pdf           حجم فایل 92 KB