اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩
مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان فارس