اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
بیانیه توافق سطح خدمات

توافق نامه سطح خدمات

برای دریافت خدمات ما به میزخدمت الکترونیک مراجعه نمایید.

برای هر خدمت شرایط دریافت خدمت، قوانین و مقررات،مدارک لازم، دریافت پیشنهادات و شکایات قابل انجام است.

میز خدمت الکترونیک