اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
مناقصه ها و مزایده ها

با توجه به راه اندازی سامانه متمرکز تدارکات الکترونیکی دولت کلیه مناقصه ها و مزایده های این اداره کل از طریق آن سامانه انجام می گیرد.