اخبار > آزمون کتبی مجدد کارآفرینی


آزمون کتبی مجدد کارآفرینی

آزمون کتبی مجدد کارآفرینی مقدماتی و سازمانی روز دوشنبه مورخ 17/3/1395 ساعت 11صبح در مرکز IT برگزار می گردد.
ضمنا 2 ساعت قبل از آزمون در همان محل کلاس آمادگی جهت آزمون برگزار می گردد


خروج