برنامه آزمون های عملی

با توجه به دستور استانداری فارس صرفا افرادی که دارای کارت واکسن باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

   دانلود : مجدد_بهمن_1400.xlsx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : مجدد_اسفند_1400.xlsx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : لیست_کارآموزان.xlsx           حجم فایل 183 KB
   دانلود : رایانه.pdf           حجم فایل 317 KB
   دانلود : حسابداری.pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_عملی_در_مرکز_سنجش.pdf           حجم فایل 797 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_عملی_اردیبهشت_1401.pdf           حجم فایل 513 KB
   دانلود : واکسن.pdf           حجم فایل 418 KB