اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
برنامه آزمون های عملی
برنامه برگزاری آزمون های عملی و الکترونیکی شیراز

 

   دانلود : موارد_عملی_صنایع_پوشاک__اسفند_ماه.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : موارد_آزمون_عملی_صنایع_غذایی.pdf           حجم فایل 322 KB
   دانلود : عملی_مجدد_بهمن_ماه99.xlsx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : رایانه.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : حسابداری.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_عملی_در_مرکز_سنجش.pdf           حجم فایل 604 KB
   دانلود : آزمونهای_عملی_در_آموزشگاهها.pdf           حجم فایل 164 KB
   دانلود : اکسل_991101تا991130.xlsx           حجم فایل 191 KB
   دانلود : عملی_مجدد_آرایش_زنانه_دی_ماه99.xlsx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : عملی_مجدد_آرایش_زنانه_بهمن_ماه99.xlsx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : عملی_آرایش_وپیرایش_ا.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود : آرایش_وپیرایش.xls           حجم فایل 425 KB