برنامه آزمون های عملی
بنام خدا
ضمن تبریک سال نو خدمت کلیه مدیران محترم آموزشگاههای آزاد ،تقویم برگزاری آزمونهای عملی شش ماهه سال 1400 بشرح جدول ذیل جهت بهره برداری  تقدیم می گردد