اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس
يکشنبه ١١ آبان ١٣٩٩
برنامه آزمون های عملی
برنامه برگزاری آزمون های عملی شیراز

 

   دانلود : آزمونهای_غیر_رایانه__99.07.01-99.07.30.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : اکسل_از99.07.01تا99.07.30.xls           حجم فایل 345 KB
   دانلود : برنامه_آزمون_عملی_در_مرکز_سنجش.pdf           حجم فایل 554 KB
   دانلود : حسابداری.pdf           حجم فایل 284 KB
   دانلود : رایانه.pdf           حجم فایل 392 KB
   دانلود : عملی_مجدد_مهر_ماه99.xlsx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : آرایش_وپیرایش_از_99.06.01تا99.07.10..pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : لیست_شهریور_و_مهر.xls           حجم فایل 1972 KB
   دانلود : کاربرمواد.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : کارآموزان_مجدد.xlsx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : پیرایش_مردانه.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : کارآموزان_99.xlsx           حجم فایل 44 KB
   دانلود : آرایش_وپیرایش_زنانه_سال99.pdf           حجم فایل 146 KB